TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 08 / 2020
Đã nhận 12 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn91.67 %
Đã xử lý 12 hồ sơ
Đúng hạn 11 (91.67 %)
Trễ hạn 1 (8.33 %)
Đang xử lý 0 hồ sơ
Đúng hạn 0 (NAN %)
Trễ hạn 0 (NAN %)