TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ 2021

Đã tiếp nhận
126 hồ sơ

Đang xử lý
1 hồ sơ

Tỉ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn
96.03 (%)