TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 04 / 2021
Đã nhận 2 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn50 %
Đã xử lý 2 hồ sơ
Đúng hạn 1 (50 %)
Trễ hạn 1 (50 %)
Đang xử lý 0 hồ sơ
Đúng hạn 0 (NAN %)
Trễ hạn 0 (NAN %)