TÌNH HÌNH XỬ LÝ
HỒ SƠ MỘT CỬA THÁNG 01 / 2023
Đã nhận 25 hồ sơ
Tỉ lệ đúng hạn96 %
Đã xử lý 25 hồ sơ
Đúng hạn 24 (96 %)
Trễ hạn 1 (4 %)
Đang xử lý 0 hồ sơ
Đúng hạn 0 (NAN %)
Trễ hạn 0 (NAN %)